07 máj. 2010

Staňte sa „Školou, ktorej to myslí“!


Staňte sa „Školou, ktorej to myslí“!

Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. zahajujú štvrtý ročník programu „Škola, ktorej to myslí“. Do 4. ročníka programu sa pre školský rok 2010/2011 môžu prihlásiť všetky základné školy zriadené na území SR.

Základným predpokladom úspešnej prihlášky je ochota minimálne 75% učiteľov školy aktívne absolvovať celý ročník programu a uplatňovať získané vedomosti v praxi. Prihlášky môžu základné školy posielať do 10. júna.

Program podporuje u žiakov samostatné, kreatívne a kritické myslenie, schopnosť analyzovať informácie a efektívne vytvárať a vyjadrovať vlastný názor namiesto ešte stále veľmi rozšíreného memorovania. Vyškolením takmer 1 600 učiteľov počas prvých troch ročníkov pomohol program zlepšiť vzdelávanie 21 500 žiakov a študentov na 50 základných a stredných školách vo všetkých krajoch Slovenska.  „Škola, ktorej to myslí“ ponúka dvojmodulový akreditovaný vzdelávací program s počtom 15 kreditov za každý modul. Všetky základné školy majú možnosť absolvovať modul 1 „Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu“. Modul 2 „Podpora kritického myslenia“ nadväzuje na prvý modul a môžu sa oň uchádzať školy, ktoré v predošlých ročníkoch už prvý modul absolvovali. Oba moduly – každý v trvaní 60 hodín – učia pedagógov používať konkrétne interaktívne vyučovacie postupy, ktoré umožňujú aktívne zapojenie žiaka do procesu učenia tak, aby informácie a podnety vedel sám kriticky zhodnotiť. Po absolvovaní oboch modulov môže škola získať štatút „Škola, ktorej to myslí“, ktorý pre ňu môže byť komparatívnou výhodou pri získavaní nových žiakov.

Program sa zameriava na zmenu vyučovacích metód, nie na zmenu obsahu vyučovania. Školení sa zúčastňujú celé učiteľské kolektívy, čím sa umocňuje priaznivý účinok na žiakov. Pre úspech programu sú dôležité silná motivácia a angažovanosť aj samotného vedenia školy, nielen učiteľov. Opodstatnenosť a potreba programu je daná súčasným prevládajúcim spôsobom výučby na školách, ktorý nevedie deti k tvorivosti a samostatnému úsudku. Naši žiaci majú síce nadpriemerný rozsah teoretických vedomostí, no ich schopnosti pracovať so získanými informáciami sú podpriemerné.

Nadácia sa po prvýkrát rozhodla zaviesť symbolický účastnícky poplatok vo výške 150€ na vybranú školu, ktorý z hľadiska financovania programu nepredstavuje výrazný príjem, ale preverí serióznosť záujmu škôl o vzdelávanie.

Program po lektorskej a organizačnej stránke realizuje Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, ktoré aj získalo pre program akreditáciu MŠ SR. Podrobnejšie informácie o programe, celý text výzvy, ako aj formulár prihlášky môžu školy nájsť na www.slovnaft.sk, www.cef.sk, www.zdruzenieorava.sk alebo si ich môžu vyžiadať na adrese [email protected].

Kontaktná osoba:

Zuzana Krátka
Koordinátor programov a PR
Stredoeurópska nadácia
Sasinkova 12
811 08 Bratislava

Tel: +421 2 5720 4121
Mob: +421 918 707 397
[email protected]
www.cef.sk

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.