25 mar. 2011

Pribudne 20 zelených oáz po celom Slovensku


Pribudne 20 zelených oáz po celom Slovensku

Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. podporili v 5. ročníku environmentálneho grantového programu Zelené oázy 20 najzaujímavejších projektov, ktorých zámerom je revitalizácia náučných chodníkov, úprava verejných priestranstiev, parkov či ihrísk.

Vďaka programu Zelené oázy tak na Slovensku, vrátane tohto ročníka, vzniklo viac ako 110 zelených oáz.

Do uzávierky prvého kola, koncom novembra 2010, poslali žiadatelia 333 platných  žiadostí.  Z nich postúpilo 115 do druhého kola na detailné dopracovanie pre udelenie grantu. Finálny výber projektov urobil poradný výbor na svojom stretnutí 11. marca 2011 a navrhol  podporiť 20  projektov v celkovej výške 56 000 eur.

„Pri výbere projektov sa členovia poradného výboru riadili kritériami programu. Z nich za najdôležitejšie považovali účasť občanov vo všetkých fázach projektu, originalitu projektu a jeho celkový prínos pre  miestnu komunitu, prípadne cieľovú skupinu a citlivý výber vhodných druhov drevín určených na výsadbu vzhľadom na lokalitu. Pri porovnateľnej kvalite projektov zohľadnili aj geografický princíp podpory. Vzhľadom na nárast kvality projektov v tomto ročníku a celkový objem finančných prostriedkov nebolo možné podporiť všetky zaujímavé projekty,“ povedal Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Medzi tými, ktoré najviac zaujali odbornú komisiu  patrí projekt Klubu turistov v Holíči, zameraný na vytvorenie náučného chodníka Holíčsky lužný les v blízkosti riečky Chvojnica a prírodnej pamiatky Kátovské rameno.  Výsledkom projektu bude poznávací oddychový areál, určený aj na prácu s mládežou.

Ďalším podporeným bol projekt  Divoké zátišie  v centre Trenčína, vypracovaný centrom environmentálnych aktivít, ktorého zámerom je vyčistiť zátoku na Váhu a úpravou terénu ako aj osadením prvkov parkovej architektúry premeniť toto miesto na  oddychovú oázu pre trenčiansku verejnosť.

Revitalizáciu čaká aj okolie mokrade Ortútskeho jazierka v Malachovskej doline v Kremnických vrchoch. Žiadateľ 89. zbor CUPRUM chce odstránením zarastených plôch jazierka zvýšiť jeho vodnú hladinu, čím sa zlepšia podmienky pre chránené druhy plazov a obojživelníkov.  Prečistením zarasteného lesného chodníka a osadením dreveného chodníka ponad mokraď sa táto vzácna lokalita stane súčasťou siete náučných chodníkov Malachovskou dolinou.

Cieľom programu Zelené oázy je podporiť vytváranie a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia v mestách a obciach, ktoré slúžia širokej verejnosti a školám,  spoločenským cieľom a podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti. Nezanedbateľné je tiež  zapojenie verejnosti, v spolupráci neziskových organizácií, obcí a škôl.

V rámci programu Zelené oázy mohli záujemcovia získať finančnú podporu, napríklad na výsadbu novej či revitalizáciu pôvodnej zelene, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev a vodných tokov, starostlivosť o lokality, kde sa vyskytujú vzácne a chránené druhy rastlín alebo živočíchov, starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách, vytváranie a obnovu vyhliadok, prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách.

Z geografického hľadiska, v rámci 5. ročníka Zelených oáz bolo najviac projektov podporených v Banskobystrickom kraji (4), v Trnavskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji rovnako po 3 projektoch. Z Bratislavského, Prešovského a   Košického kraja boli rovnako vybrané po 2 projekty a v Nitrianskom kraji získal grant jeden žiadateľ.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.