29 mar. 2012

Ožije 23 zelených oáz po celom Slovensku


Ožije 23 zelených oáz po celom Slovensku

Revitalizácia a vyčistenie jazierka, potoka či studničiek, vznik ekoučební, obnova parku, vyčistenie lesa a ďalšie užitočné ekologické projekty po celom Slovensku budú zrealizované aj vďaka podpore z environmentálneho grantového programu Zelené oázy.

V 6. ročníku, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu celkom 23 projektov v celkovej výške 59 000 €. Témou tohto ročníka bola voda, vo všetkých svojich podobách v prírode. Vďaka programu Zelené oázy, vrátane tohto ročníka, tak na Slovensku pribudlo 133 zelených oáz.

Do uzávierky prvého kola, koncom novembra 2011,  poslali  žiadatelia až 561 platných  žiadostí v celkovej sume 2 mil. 466 tisíc eur. Z nich postúpilo 112 do druhého kola na dopracovanie.  Finálny výber 23 projektov urobil poradný výbor na svojom stretnutí   v polovici marca.

„Minulý rok sa nám osvedčil dvojkolový systém výberu projektov a  tomuto spôsobu hodnotenia sme ostali verní aj v tomto ročníku. Čo sa na začiatku ukazovalo ako pomocná kozmetická zmena, dnes už je pri enormnom počte predbežných žiadostí a pri limitovaných finančných zdrojoch nevyhnutnosťou. Stovky žiadateľov predkladajú v prvom kole len stručné projektové zámery s návrhom aktivít a s predbežným rozpočtom, pričom nie sú povinní sa v tejto fáze venovať získavaniu potrebných administratívnych povolení od vlastníkov, správcov a kompetentných inštitúcií. Túto povinnosť má pred sebou len tá úspešná časť žiadateľov, ktorá prešla prvým kolom hodnotenia,“ povedal Milan Hronec z Nadácie Ekopolis.

Medzi tými, ktoré najviac zaujali odbornú komisiu  patrí projekt obnovy parku pri kaštieli v Mojmírovciach. Hlavné aktivity sústredili žiadatelia na obnovu vodného režimu v tomto historickom parku, vyčistenie vodného kanálu a jeho premostenie pre potreby náučného chodníka.

Ďalším zaujímavým podporeným bol projekt revitalizácie jazierka v Nove Dedinke pri Bratislave. Okrem vyčistenia jazierka a výsadby pobrežnej vegetácie v jeho okolí tam vznikne aj priestor na oddych a aktívne trávenie voľného času pre miestnych obyvateľov aj turistov.

Bude zaujímavé sledovať aj výsledok projektu starostlivosti, vyčistenia a zastrešenia lesných studničiek v okolí turistických chodníkov, čo by malo výrazne spríjemniť pobyt a potulky v pohorí Vihorlat na východe Slovenska.

Cieľom programu Zelené oázy je podporiť vytváranie a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia v mestách a obciach, ktoré slúžia širokej verejnosti a školám,  spoločenským cieľom a podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti. Nezanedbateľné je tiež  zapojenie verejnosti, v spolupráci neziskových organizácií, obcí a škôl.

V 6. ročníku Zelených oáz bolo z geografického hľadiska najviac projektov podporených v Banskobystrickom kraji (6), v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom po 3 projektoch. Z Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Prešovského a   Košického kraja boli vybrané po 2 projekty.

Projekty podporené v tomto ročníku programu budú realizované v období od marca do septembra 2012.

V rámci programu Zelené oázy mohli záujemcovia získať finančnú podporu, napríklad na výsadbu novej či revitalizáciu pôvodnej zelene, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev a vodných tokov, starostlivosť o lokality, kde sa vyskytujú vzácne a chránené druhy rastlín alebo živočíchov, starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách, vytváranie a obnovu vyhliadok, prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách.

Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete v prílohe, ďalej na www.ekopolis.sk/Zelené oázy a www.slovnaft.sk. Viac informácií Vám poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, 0911 452 457, [email protected].

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.