13 okt. 2011

Nadácia EKOPOLIS a SLOVNAFT vyhlasujú 6. ročník grantového programu Zelené oázy


Nadácia EKOPOLIS a SLOVNAFT vyhlasujú 6. ročník grantového programu Zelené oázy

Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. vyhlasujú 6.ročník environmentálneho grantového programu Zelené oázy. Slovnaft vyčlenil na program v tomto ročníku celkovo sumu 68 tisíc eur.

O granty sa budú môcť uchádzať ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu, ktorí okrem dobrého nápadu sú tiež ochotní pridať vlastné ruky k dielu. Uzávierka prijímania projektov spolu so žiadosťou o grant je 30.novembra 2011.

SLOVNAFT a Ekopolis  tak pokračujú v úspešnej spolupráci, vďaka ktorej celkovo na Slovensku pribudlo za päť rokov roky viac ako 110 zelených oáz.

„V minulých ročníkoch sme sa snažili program rozšíriť o podporu nových prvkov, ako boli vyhliadky, či odstraňovanie následkov povodní.  Opakovane však v každom ročníku patrili  medzi úspešné tie  projekty, ktoré sa zaoberali vodou  a prostredím okolo  nej. Tento rok preto chceme vodu poňať ako ústrednú tematiku programu, ktorý si ju navyše sekundárne nesie vo svojom názve. Veď základom každej zelenej oázy je predsa voda,“ povedal Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis dodáva: „Slovensko je krajina bohatá na vodu, o čom svedčí aj množstvo slov v našom jazyku, ktorými môžeme vodu pomenovať: studnička, prameň, jarok, potok, rieka, rybník, jazero, tajch, priehrada, kanál, rameno, mláka, močiar a mnohé iné. Zdroje vody, a osobitne pitnej vody, boli vždy predmetom ochrany, starostlivosti aj úcty. Aj preto sme v tomto ročníku medzi cieľové územia zahrnuli rôzne  formy vody v krajine, pričom cieľom bude ich vyčistenie, úpravy a obnova existujúcich, pôvodných alebo vytvorenie nových vodných prvkov.“

Cieľom programu Zelené oázy je podporiť vytváranie a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia v mestách a obciach, ktoré slúžia širokej verejnosti a školám,  spoločenským cieľom a podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti, a to so zapojením verejnosti, v spolupráci neziskových organizácií, obcí a škôl.

Program nie je zameraný len na ekológiu, ale na  podporu občianskej angažovanosti. Práve spoluúčasť miestnych obyvateľov na realizácii projektu je jedným z kľúčových aspektov programu Zelené oázy. Žiadatelia vyplnia administratívne nenáročné prihlášky, čo im  umožňuje sústrediť sa viac na realizáciu projektov namiesto byrokracie.

V rámci programu Zelené Oázy môžu záujemcovia požiadať o finančnú podporu, napríklad na výsadbu novej či revitalizáciu pôvodnej zelene, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev a vodných tokov, starostlivosť o lokality, kde sa vyskytujú vzácne a chránené druhy rastlín alebo živočíchov, starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách, vytváranie a obnovu vyhliadok, prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách (stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, informačné panely, umelecké prvky, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad).

O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá a tiež mestá a obce.

Tento rok bolo z programu podporených 20 projektov. Medzi najzaujímavejšie patrí projekt Pieskovňa pre včeláriky, ktorého cieľom bolo vyčistenie lokality obce Závada od komunálneho odpadu a jej sprístupnenie pre včelárika zlatého. Ďalším úspešným bol projekt výstavby odpočinkového miesta v Záchrannej stanici a Ekocentre Zázrivá, ktorý získal grant z programu už druhý raz a vďaka tomu sa žiadateľom podarilo rozšíriť možnosti pre potreby školských exkurzií v Ekocentre. Odborná komisia sa zhodla, že víťazom ročníka sa stane projekt Klubu Sova pri Občianskom združení Strom života. Za projekt Zachráňme Bielické bahná získa združenie okrem titulu Oáza roka 2011 aj finančnú odmenu vo výške 1000 eur, ktoré bude môcť využiť na účely  projektu.

Podrobné informácie o programe Zelené oázy, vrátane kritérií a potrebných formulárov, sa nachádzajú na www.oázy.sk  ako aj www.slovnaft.sk  a www.ekopolis.sk.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.