25 aug. 2010

Do programu „Škola, ktorej to myslí“ sa zapojí 35 škôl


Do programu „Škola, ktorej to myslí“ sa zapojí 35 škôl

Unikátny program „Škola, ktorej to myslí“ bude v školskom roku 2010/2011 vzdelávať pedagógov na 33 základných a 2 stredných školách na Slovensku.

Vďaka 4. ročníku vzdelávacieho programu získajú tieto školy možnosť využívať vyučovacie metódy, ktoré vedú žiakov k samostatnému, kreatívnemu a kritickému mysleniu, zlepšujú ich schopnosť analyzovať informácie, vytvárať si vlastný názor a efektívne ho vyjadrovať.

Do 4. ročníka spoločného programu Stredoeurópskej nadácie (CEF), spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní sa prihlásilo celkovo 77 škôl zo všetkých krajov Slovenska. Základným predpokladom pre zaradenie do programu bola ochota minimálne 75 percent učiteľov školy aktívne absolvovať cely ročník vzdelávania a uplatňovať získané vedomosti v praxi. Z 35 vybraných škôl sa 13 zapojí do programu po prvý raz a 22 absolvuje už druhý modul vzdelávania.

Program „Škola, ktorej to myslí“ ponúka učiteľom dvojmodulový akreditovaný vzdelávací program s 15 kreditmi za každý modul. „Všetky základné školy majú možnosť absolvovať modul 1 s názvom Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu. Modul 2 s názvom Podpora kritického myslenia nadväzuje na prvý modul a môžu sa oň uchádzať školy, ktoré už prvý modul absolvovali,“ vysvetľuje koordinátorka programov CEF Zuzana Krátka. Po absolvovaní oboch modulov môžu školy získať štatút „Škola, ktorej to myslí“, ktorý je určitým certifikátom kvality vyučovania a môže byť komparatívnou výhodou pri získavaní nových žiakov. Štatút je potrebné obnovovať každé tri roky. Obidva moduly vedú pedagógov k používaniu konkrétnych interaktívnych vyučovacích postupov, ktoré aktívne zapájajú žiaka do vzdelávacieho procesu a učia ho samostatne kriticky vyhodnocovať informácie a podnety.

Do predošlých troch ročníkov programu sa zapojilo už 52 základných a stredných škôl, pričom nové vyučovacie metódy si osvojilo viac ako 1 500 učiteľov. Vďaka nim sa približne 21 000 žiakov a študentov na Slovensku vzdeláva takou formou, ktorá ich vie lepšie pripraviť na výzvy súčasnosti.

Projekt „Škola, ktorej to myslí“ po lektorskej a organizačnej stránke zabezpečuje Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, ktoré získalo pre program akreditáciu Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Stredoeurópska nadácia sa podieľa na tvorbe a monitorovaní programu a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., už štvrtý rok financuje realizačné náklady.

Podrobnejšie informácie o programe nájdete na internetových stránkach www.zdruzenieorava.sk, www.cef.sk a www.slovnaft.sk.

Kontakt

Radi by ste získali podporu pre seba alebo svoj projekt?

Stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odošlite na adresu [email protected].

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako prevádzkovateľa nájdete TU.